K zápisu do prvních tříd

Budoucí prvňáček by měl

 1. Znát své jméno, příjmení a adresu.
 2. Vyslovovat všechny hlásky.
 3. Správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit.
 4. Pracovat samostatně v kolektivu ostatních dětí.
 5. U zadaného úkolu vydržet aspoň čtvrt hodiny a být schopen dokončit práci.
 6. Mít číselnou představu do pěti.
 7. Vystřihovat jednoduché tvary.
 8. Sluchem rozpoznat první a poslední hlásku ve slově.
 9. Samostatně se obléci.
 10. Znát zásady slušného chování – pozdravit, poděkovat, požádat o něco.
 11. Dodržovat základní hygienu (mytí rukou před jídlem a po použití WC, používat kapesník).
 12. Jíst lžíci i příborem.
 13. Dokázat pozorně poslouchat pohádku, vyprávění a jednoduše reprodukovat text, popř. odpovědět na otázku.

Informace o naší škole

Naše škola je rodinného typu. Nabízí prostředí vzájemné důvěry.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. třídy. Ve 3. ročníku se děti účastní plaveckého kurzu. K výuce se využívají moderně vybavené učebny např. jazykové, s interaktivní tabulí, dále žákovská kuchyňka, odborná učebna chemie a přírodovědných předmětů, odborná učebna hudební výchovy, 2 tělocvičny, dopravní hřiště, hříště určené pro atletiku a zahrada školy.

Škola se věnuje talentovaným žákům, ale i žákům handicapovaným např. s poruchami učení, nebo s logopedickými vadami. Ve škole působí výchovný poradce, metodik školní prevence, asistent pedagoga, koordinátor ICT. Dále zde pracují také 2 speciální pedagogové.

Školní družina má 2 oddělení, přijímá žáky od 1. do 5. třídy a připravuje pro žáky pestrou náplň aktivit. O prázdninách pořádá ozdravné pobyty.

Na škole působí školní parlament tvořený zástupci žáků všech tříd, který má pravidelné schůzky s vedením a podílí se na chodu školy.

Pořádáme řady školních akcí např. DEN DĚTÍ, SLET ČARODĚJNIC, VÁNOČNÍ BESÍDKU, VELIKONOČNÍ HRÁTKY, DOPRAVÁČEK atd.

Ve volném čase mohou žáci navštěvovat řadu zájmových kroužků. Velice oblíbený je kroužek vaření, florbalu, tancování, filmový a počítačový. Na odpoledních aktivitách se mohou podílet i rodiče a navštěvovat společně se svými dětmi výtvarný kroužek.

Zápis do první třídy

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání
do I. třídy ZŠ Novosedlice, okres Teplice

školní rok 2017 – 2018
datum zveřejnění: 12.04.2017

Žák - registrační čísloRozhodnutí
1/2017Přijat
2/2017Přijat
3/2017Přijat
4/2017Přijat
5/2017Přijat
6/2017Přijat
7/2017Přijat
8/2017neukončený zápis
9/2017Přijat
10/2017Přijat
11/2017Přijat
12/2017Přijat
13/2017Přijat
14/2017Přijat
15/2017Přijat
16/2017Přijat
17/2017Přijat
18/2017Přijat
19/2017Přijat
20/2017Přijat
21/2017Přijat
22/2017Přijat
23/2017Přijat
24/2017Přijat
25/2017Přijat
26/2017Přijat
27/2017Přijat
28/2017Přijat
29/2017Přijat
30/2017Přijat
31/2017Přijat
32/2017Přijat
33/2017Přijat

Z celkového počtu 33 žáků si 10 žáků žádá o odklad povinné školní docházky.
Do přípravných tříd ZŠ Novosedlice si dosud podalo žádost 17 žáků.

Mgr. Ilona Svobodová
Ředitelka ZŠ Novosedlice