Olympijský běh

Obě přípravné třídy se s nadšením zúčastnily Olympijského dne na školním hřišti. Děti se od rána těšily na závodění v běhu, proto přišly do školy oblečení ve sportovním oblečení. Po krátké rozcvičce následoval závod, do kterého dali malí běžci všechny své síly. Medaile a diplomy pro všechny účastníky si právem zasloužili.

Olympijský běh Olympijský běh

Š. Jičínská , J. Rulfová a K. Kohlertová

Světluška ve škole

I v letošním školním roce 2020/2021 se naše základní škola zapojila do sbírky pro nadační fond Světluška. Ve dnech 10. a 11. 9. 2020 si mohli naši žáci i děti z přípravných tříd zakoupit předměty s logem nadačního fondu Světluška, a tak tomuto fondu přispět. V letošní sbírce se u nás vybralo 6.911Kč a všem dárcům a našim dobrovolníkům tímto děkujeme.

Světluška ve škole Světluška ve škole Světluška ve škole

Vedení ZŠ Novosedlice

Rouška ve škole

Vážení rodiče,

od pátku 18. 9. 2020 bude v celém Česku povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování. Výjimku budou mít pouze žáci prvního stupně základní školy a děti z přípravných tříd.

Vedení školy

Tonda Obal na cestách

V pondělí 7. září proběhl na naší škole program zaměřený na ekologii a správné nakládání s odpadem a jeho třídění. Akce pod názvem Tonda Obal na cestách ukázala žákům zábavnou formou, jak mohou přispět k ochraně životního prostředí. Dozvěděli se, co se vyrábí z vytříděných věcí a jak celý proces funguje. 2 lektoři navštívili na 1 vyučovací hodinu všechny třídy a dobře odpovídající žáky odměnili drobnými dárky. Program se dětem líbil a v budoucnu na něj navážeme.

Tonda Obal na cestách Tonda Obal na cestách

Ing. Bc. Milan Priesol

OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVOSEDLICE

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
tímto Vás informuji, že dne 9. 9. 2020 započnou opravy na střeše školy. Opravy potrvají cca do 30. 11. 2020. Prosím, dbejte bezpečnostních pokynů.

Po dobu oprav bude v provozu pouze jeden vchod a to ten, který je určen pro vstup žáků. Platí zákaz vcházení a vjíždění do dvora školy pro žáky i zákonné zástupce. Dále Vás žádáme, abyste neparkovali u brány školy. Bráníte tak vjezdu do okolních areálů. Prosíme rodiče – řidiče, aby v okolí ZŠ a ŠD jezdili s velkou opatrností, chovali se ohleduplně a respektovali dopravní předpisy.

Děkuji Vám za spolupráci.
Mgr. Jana Hurdová
Ředitelka školy

Slavnostní zahájení školního roku 1. září 2020

Letos jsme otevřeli dvě první třídy. Tradičně prvňáčky přivítali krátkými proslovy starosta a místostarosta obce Novosedlice, zástupkyně ředitelky školy a Český svaz žen. Po slavnostním zahájení si paní učitelky odvedly své žáčky do vyzdobených tříd, kde na děti čekaly připravené balíčky se školními potřebami od školy i obce.

Přivítání se zúčastnily zástupkyně Českého svazu žen: paní Dáša Menzová a paní Dana Bartůňková, které přinesly pro děti malé dárečky. Tímto jim děkujeme a všem novým žákům přejeme, aby se jim ve škole líbilo.

Slavnostní zahájení školního roku 1. září 2020

Mgr. Hana Capuličová

INFORMACE K ORGANIZACI ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče,

nový školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020. Žáci 1.A a 1.B a děti z přípravných tříd 01 a 02 se sejdou na dopravním hřišti ZŠ Novosedlice, kde v 8:00 proběhne slavnostní přivítání nových žáků a dětí. Ostatní žáci přijdou v 7:45 tak, jak jsou zvyklí, a půjdou rovnou do svých učeben. Všechny děti stráví ve škole pouze jednu vyučovací hodinu, tj. 8:00 – 8:45. Přezůvky a aktovky jsou potřebné až od druhého dne.

Vstup rodičů do školy nebude, vzhledem k vydaným doporučením MŠMT, umožněn. Pouze rodičům dětí z přípravné třídy bude umožněn vstup do budovy č. 2 (budova ŠD), ale pouze s rouškou. Nošení roušek ve škole není povinné, ale vedení školy stanovilo, že každý žák bude mít u sebe roušku pro případ potřeby.

Rodiče dětí, kteří mají zájem o školní družinu, budou mít možnost konzultace s vedoucí vychovatelkou ŠD, a to 1. 9. od 8:15 do 9:30 v altánu školní zahrady (učebna v zahradě). Dále prosíme rodiče dětí, které budou navštěvovat ŠD, aby sdělili třídní učitelce, od kterého dne budou ŠD navštěvovat (konkrétní datum). Tato skutečnost je velmi důležitá pro zajištění bezpečí našich žáků a dětí.

Vedení ZŠ Novosedlice

Vážení rodiče,

28.5.2020

od 8. 6. 2020 bude umožněna přítomnost žáků 2. stupně ve škole, a to zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazujícím na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učiva mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
 • Socializační aktivity
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Podmínkou přítomnosti žáka ve škole je, že každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky, dále důsledné dodržování hygienických opatření, kterými jsou zejména pravidelná dezinfekce a rozestupy. Při prvním vstupu do školy předloží žák řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení.

Vzhledem k omezenému počtu žáků, kteří mohou být v jedné skupině (do 15 žáků), a organizační náročnosti, je nutné přihlásit Vaše dítě k docházce do školy nejpozději do 1.6.2020. Znovu připomínáme, že přítomnost žáků ve škole je dobrovolná, tzn. nepovinná, a je na zvážení každého zákonného zástupce, zda své dítě k přítomnosti ve škole přihlásí.

Na základě počtu přihlášených žáků budou sestaveny třídní školní skupiny a o konkrétním časovém harmonogramu (kde a kdy) Vašeho dítěte budete včas informováni na webu školy a přes systém BAKALÁŘI.

Informace o nepovinných vzdělávacích aktivitách žáků 1. stupně a dětí z přípravné třídy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
dle vládního plánu uvolňování opatření proti epidemii koronaviru doplňujeme od 25. 5. 2020 distanční výuku žáků 1. stupně o dobrovolnou účast v nepovinných vzdělávacích aktivitách ve škole pro žáky, kteří nepatří do rizikové skupiny. Tyto vzdělávací aktivity byly v rámci rozvolňování umožněny zejména jako pomoc rodičům, kteří potřebují ekonomicky zajistit svoji rodinu a nastoupit zpět do práce.

Jako zákonní zástupci jste povinni vyjádřit zájem o tuto výuku, a proto Vás prosíme o vyplnění ankety v systému BAKALÁŘI nejpozději do 18. 5. 2020.
Na základě Vašich vyjádření bude sestavena školní skupina, do které nebude možné žáka dodatečně přijmout.

Podrobnosti k organizaci vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020

 • Ranní družina nebude poskytována
 • Školní skupinu bude tvořit maximálně 15 žáků a mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků 1. stupně. Složení skupiny bude neměnné.
 • Upozorňujeme, že dítě nemusí patřit do skupiny, kterou povede třídní učitelka dítěte. Žáci budou seskupováni podle věku a požadované délky pobytu ve škole.
 • Vzdělávací aktivity nebudou probíhat dle běžného rozvrhu hodin. V dopoledních hodinách budou děti plnit vzdělávací úkoly zadané třídní učitelkou a v odpolední části bude zajištěno zájmové vzdělávání žáků. Nejedná se o školní družinu, není tedy podmínkou, aby bylo dítě v tomto školním roce do družiny zapsáno. Je důležité, abyste v anketě vyplnili čas, kdy si budete dítě vyzvedávat, abychom dodrželi všechny podmínky pro sestavení a organizaci školní skupiny a zároveň předešli případným nedorozuměním.
 • Pedagogičtí pracovníci, kteří budou působit v jedné skupině, budou se svou skupinou pravidelně po celé období, tzn. že se nebudou střídat s jinými pedagogickými pracovníky.
 • Přihlášeným dětem nabízíme stravování ve školní jídelně (Váš zájem o stravování vyjádřete, prosím, v anketě). Následně si obědy včas nahlaste u paní Rubášové.
 • Pokud přihlásíte své dítě k docházce do školy, je Vaší povinností omlouvat jeho případnou absenci.

Kritéria pro zařazení dítěte do školní skupiny:

 • Jedná se o žáka ZŠ Novosedlice.
 • Zákonný zástupce vyjádřil zájem o docházku žáka do školy do 18. 5. 2020.
 • Jedná se o žáka s dobrým zdravotním stavem, který nepatří do rizikové skupiny. Bližší specifikace rizikové skupiny viz čestné prohlášení.

Kritéria pro přijetí dítěte do školy:

 • Dítě je vybaveno 2 rouškami a sáčkem na uložení roušky.
 • Nevykazuje známky onemocnění (před vstupem do školy mu bude změřena tělesná teplota pověřeným pracovníkem školy za použití bezkontaktního teploměru)
 • Dne 25. 5. 2020 při vstupu do budovy školy odevzdá řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení. Čestné prohlášení k dispozici ZDE.
 • V papírové podobě si jej můžete vyzvednout každý všední den od 8:00 do 12:00 u hlavního vchodu do školy, kde vám bude po zazvonění vydáno.

Do jaké skupiny bude patřit Vaše dítě, který pedagogický pracovník tuto skupinu povede, v kolik bude mít skupina Vašeho dítěte určený nástup do školy, místo, na kterém se bude jeho skupina ráno setkávat, kde si budete moci dítě v určený čas vyzvednout a mnoho dalších informací se dozvíte v týdnu od 18. 5. 2020.

Proto Vás závěrem ještě jednou žádáme o uvážlivé vyplnění ankety v systému BAKALÁŘI do 18. 5. 2020, abychom mohli na základě takto získaných informací sestavit a zorganizovat činnost školních skupin, a předešli tak případným nedorozuměním.

Mgr. Jana Hurdová, ředitelka školy