Charakteristika a součásti školy:

Základní škola Novosedlice, příspěvková organizace (založena1887) je škola s právní subjektivitou (od 1. 1. 2002). Zřizovatelem příspěvkové organizace je obec Novosedlice, kterou zastupuje p. starosta Ing. Radoslav Bartůněk. Tato škola poskytuje povinné základní vzdělání. Od školního roku 2007/2008 (od 1. 9. 2007) byla zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) ŠKOLA PRO VŠECHNY se zaměřením na ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (EVVO, přírodovědné předměty, talentovaní žáci, sociálně a zdravotně znevýhodnění žáci…)

Od 1. 9. 2017 – SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ - realizace novely školského zákona, především §16 – nové pojetí podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kategorizace žáků ne podle jejich diagnózy, která se stává pouze prostředkem pro nastavení cílené podpory ve vzdělávání žáků, ale podle jejich vzdělávacích potřeb (SVP).

Součástí ZŠ je druhá budova, kde je umístěna školní družina a školní jídelna (ŠJ a ŠD je součástí právního subjektu, příspěvkové organizace ZŠ Novosedlice.) Ke škole patří samostatná budova s velkou tělocvičnou. Školní hřiště je pod správou obce Novosedlice.

Počty tříd

Počet tříd na 1. stupni ZŠ7
Počet tříd na 2. stupni ZŠ4
Počet přípravných tříd2

Počty oddělení ŠD

Počet oddělení - budova ŠD2
Počet oddělení - budova ZŠ2

Celková kapacita ŠJ

Od 1. 1. 2021320

Materiální,technické a hygienické podmínky vzdělávání

Jedná se o starou budovu, která svým prostorem plně postačuje plnění hlavního úkolu školy tj. kvalitní výchově a vzdělávání daného počtu žáků. Učebny jsou prostorné, esteticky vyzdobené, každá s interaktivní tabulí. Ve škole jsou samozřejmostí odborné učebny - počítačová učebna, knihovna, hudebna, kuchyňka, malá tělocvična, velká tělocvična. Pro TV je také využíván atletický ovál, sportovní a dopravní hřiště. Školní pozemek se též pyšní učebnou v přírodě.

Školní jídelna vaří pro strávníky ZŠ a MŠ Novosedlice, pro soukromé MŠ a také pro cizí strávníky. Jsou dodržována pravidla správné výživy dětí, jídelníčky jsou pravidelně kontrolovány.

Školní družina má 4 oddělení. Je útulná, nově vybavená, prostorná, plně vyhovuje relaxaci žáků po vyučování.

Personální podmínky

Priorita školy je zaměstnávání kvalifikovaných pedagogů. Na škole pracuje výchovný poradce, spec.pedagog, logoped, ICT koordinátor, koordinátor ŠVP, metodik prevence. Managementu školy se daří průběžně omlazovat kvalifikovaný sbor, získávají se mladí učitelé, kteří mají blízko k moderním vyučovacím metodám (např. činnostní učení, projektové vyučování). Odborná kvalifikovanost vyučujících tj. schopnost odborně realizovat konkrétní vyučovací předměty, je zárukou kvalitní výchovné a vzdělávací činnosti. Všichni učitelé se průběžně vzdělávají.

Charakteristika žáků

Základní školu navštěvují zejména děti z obce Novosedlice. Nejsou výjimkou ani děti z Teplic a blízkého okolí. Škola je vyhledávána pro její kvality školy rodinného typu. Žáci jsou zde vychováváni v přirozeném prostředí – jedná se o školu pro všechny děti bez rozdílu. Individuálním přístupem zabezpečujeme výuku žáků mimořádně nadaných. Zcela přirozená je zde integrace žáků s poruchami učení a s tělesným postižením.

Kvalita poskytovaných služeb školy je zřejmá při přijímacím řízení našich žáků na střední školy.

Mimořádně kvalitní péče je dětem poskytována v oblasti výchovy ve školní družině a v oblasti mimoškolní činnosti.

Podmínky vzdělávání – kvalita pracovního prostředí

Škola využívá nabídky VÚP, Scio, Mapa školy, Cermat – testování žáků v celorepublikovém měřítku (srovnávací testy)

Žáci si mohou vybrat z řady volitelných předmětů podle svého zájmu, mohou využívat internet, školní knihovnu, reprezentují školu ve sportovních soutěžích. Neomezeně mohou žáci školy využívat školní hřiště fotbalové, volejbalové, na košíkovou i dopravní hřiště pro jízdu na kole, na bruslích.

Dětem naší školy nabízíme celou řadu mimoškolních aktivit, které mají tradici. Kroužky vedou učitelé i rodiče a jsou hojně navštěvovány. Tradici má i školní sboreček, který vystupuje při všech prezentacích školy i Obce Novosedlice (vítání občánků, oslava Dne matek…) Škola se prezentuje rodičovské veřejnosti a zřizovateli miniprojekty, je zapojena do projektů Environmentální výchovy, minimálního preventivního programu, zdravého životního stylu.

Osvědčil se projekt Předškoláček, který je určen pro děti, které se dostaví k zápisu do naší školy. Jedná se o pozvolné zvykání na školu hravou formou ve skutečném prostředí školy s budoucí paní učitelkou a s budoucími spolužáky.

Organizujeme okresní soutěž Novosedlický dopraváček – BESIP. Velkou pozornost věnujeme soutěžím zaměřeným na zdravovědu.

Pořádáme kulturně-vzdělávací, sportovní, ozdravné pobyty tuzemské i zahraniční.

Spolupráce s rodiči, žáky a jinými subjekty

Úzce spolupracujeme s obcí, školskou radou a sdružením rodičů.

Zdravé a příjemné klima školy vytváří společně žáci, učitelé i rodiče. Snažíme se vytvářet prostředí otevřené pro všechny skupiny, prostředí důvěry, aktivní spolupráce, otevřené komunikace. Žáky vedeme k demokracii, zodpovědnosti k práci v týmu a k respektování druhých. Rozvíjíme komunikační dovednosti žáků:

  • v mateřském jazyce
  • v cizím jazyce
  • v informačních a komunikačních technologiích
  • v sociálních vztazích
  • v oblasti zdravý životní styl

Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Škola pro rodiče pořádá Dny otevřených dveří, různá vystoupení….

Úzce spolupracujeme s rodiči, obcí, SPOZ, MŠ, ČSŽ, dopravním inspektorátem (Novosedlický dopraváček), s Úřadem práce – volba povolání, oddělením soc. prevence. Spolupracujeme např. s DDM Teplice.

Všichni pedagogové se stále vzdělávají v rámci DVPP, SIPVZ, jazyky, management. Pravidelně informují veřejnost o akcích školy prostřednictvím Novosedlického zpravodaje.

Škola aktivně vyhledává sponzory, sleduje nabídky projektů, grantů.

Dlouhodobé projekty:

Miliarda stromů pro planetu Zemi

Na základě výzvy paní ministryně školství a pana ministra životního prostředí jsme se přihlásili k celosvětové kampani OSN s názvem „Miliarda stromů pro planetu Zemi“ a v rámci Dne Země jsme vysadili 10 stromů. Postarali jsme se tím o přirozenou obnovu školní zahrady do budoucna, vytvořili jsme si tím i prostor pro pozorování přírody v rámci vyučování a stali jsme se tím i realizátory celosvětového ekologického projektu.