Výchovný poradce

Výchovné poradenství ZŠ Novosedlice, příspěvková organizace
Vrchoslavská 88, 41731 Novosedlice
Telefonní číslo školy: 417 539 857

výchovná poradkyně:
Mgr. Jana Lebrová
Jana.lebrova@zsnovosedlice.cz

Konzultační hodiny: St 8:00 – 13:00 hod.
Další konzultace je možné si domluvit telefonicky.

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 pro školní rok 2023/2024:

1/ jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

– termíny konání:
1. termín čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín pátek 14. dubna 2023

Střední škola žákům zašle nejpozději 14 dní před přijímacími pohovory dopis na doručovací adresu, kde bude upřesněno místo a termín konání přijímací zkoušky. Dopis je určen do vlastních rukou zákonnému zástupci žáka.

– jednotné přijímací zkoušky pro osmileté obory gymnázií

– termíny konání:
1. termín pondělí 17. dubna 2023
2. termín úterý 18. dubna 2023

– náhradní termíny konání:
1. náhradní termín středa 10. května 2023
2. náhradní termín čtvrtek 11. května 2023

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou:

Termín pro podávání přihlášek je do 30. listopadu 2022.
Přijímací zkoušky:

– předměty:
matematika a její aplikace
český jazyk a literatura (připravuje společnost CERMAT, centrálně zadáváno)

Dále si školy mohou vypsat své vlastní požadavky na přijetí (školní přijímací zkoušky, pohovory, míra hodnocení vysvědčení…. – škola uvede na svých webových stránkách jako informace pro uchazeče – po 31.1.2023)

Termín podání přihlášky na SŠ: nejpozději 1. března 2023
( PLP – povinná lékařská prohlídka)

Průběh podání přihlášek na SŠ pro školní rok 2022/2023:

Během prosince 2022 žáci obdrželi „Formulář přihlášky“ a výtisk Atlasu školství (formuláře slouží ke kontrole správnosti kontaktních údajů + oznámení středních škol a oborů, na které se žák chce přihlásit).

Kontaktní osobě na formuláři budou zaslány pozvánky k přijímacím zkouškám, popř. informace o nepřijetí žáka ke studiu.

U žáků šetřených PPP (žáků se SVP) bude na přihlášce uveden stupeň podpůrných opatření – je nutné mít platné DŠPZ, kde bude uvedeno, jak budou mít tito žáci upravené přijímací řízení – většinou navýšení časové dotace.

Předvyplněné formuláře ke kontrole údajů žáci odevzdají třídnímu učiteli nejpozději v lednu 2023.

Pokud se žák neodevzdá předvyplněnou přihlášku třídnímu učiteli, nemůže mu třídní učitel zajistit, že bude mít předvyplněné přihlášky připravené. V tomto případě si žák vyplnění přihlášky zajistí sám, včetně ověření klasifikace za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku na ředitelství ZŠ.

Odevzdání přihlášek k podpisu a potvrzení ředitelem ZŠ
V průběhu měsíce února 2023

V průběhu měsíce února žák odevzdává přihlášku na SŠ a OU uvedené školy, zajistí si dle potřeby zdravotní potvrzení. Do 1. března (nejpozději).

Kritéria přijímacího řízení
Pro přijímací řízení stanoví ředitel SŠ kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Toto zveřejní na webových stránkách SŠ do 31. ledna 2023 pro 1. kolo přijímacího řízení.

Pozvánka k přijímacím zkouškám
Pozvánka je zasílána do vlastních rukou zákonného zástupce žáka nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky. I ze SŠ, která přijímací zkoušky nekoná, musí žákovi dojít informace, co se od něj očekává a jaké je jeho registrační číslo.

Každému uchazeči o studium je přiděleno registrační číslo, pod nímž najde výsledek přijímacího řízení. Toto číslo musí škola přidělit uchazeči nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka na SŠ

1/ maturitní obory
Ředitel je povinen ukončit hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů poté, co škole bylo organizací CERMAT zpřístupněno hodnocení uchazečů (výsledky jednotného testování). CERMAT zpřístupní toto hodnocení nejpozději 28. dubna 2023.

2/ nematuritní obory
Ředitel SŠ je povinen ukončit a zveřejnit hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po konání školní přijímací zkoušky.

3/ školy, které nekonají přijímací zkoušky
Školy zveřejňují přijetí/nepřijetí uchazečů v době od 19. května do 21. května 2023.

Vyvěšení přehledu uchazečů bude v budově školy a na webu pouze pod jejich registračním číslem. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů zašle SŠ písemné rozhodnutí o nepřijetí žáka. Přijatým žákům nic nechodí.

Zápisový lístek

Slouží k potvrzení úmyslu žáka studovat na jedné konkrétní SŠ.

Žák si vybere jednu školu, na kterou byl přijat, a zde lístek odevzdá.

1/ do 15. března 2023 ZŠ vydá zákonnému zástupci žáka jeden zápisový lístek – vydávají se do vlastních rukou ZZ, s podpisem převzetí ZZ a na základě prokázání totožnosti ZZ.

2/ Předpokládané termíny předávání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků do 15.3.2023.

3/ rodiče musí zápisový lístek doručit na vybranou SŠ do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáka

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o výsledku přijímacího řízení může podat zákonný zástupce žáka ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolává se prostřednictvím ředitele SŠ, který odvolání postupuje krajskému úřadu.

Odvolání by mělo obsahovat údaje o správním orgánu, jemuž je určeno, dále o odesílateli (jméno, příjmení, adresa) a uchazeči (jméno, příjmení, datum narození, adresa) a také údaje o škole a oboru, kam se žák hlásí (název školy, obor a kód vzdělávání), důvod o nepřijetí uvedený ředitelem SŠ a důvody odvolání.

Výchovný poradce – činnosti a kompetence:

 1. Volba povolání – kariérové poradenství
 2. Péče o děti inkludované s navrženým PO a vyhledávání
 3. Kázeňské přestupky – jednání se ZZ a s orgány péče o děti a mládež
 4. Pomoc žákům nadaným a talentovaným
 1. Volba povolání
  • zjišťovat profesní zájem žáků
  • seznámit žáky s možností volby povolání a s přípravou na přijímací pohovory
  • informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ a OU
  • spolupracovat se SŠ a OU – Sdílení učeben…
  • vyhodnotit přijímací řízení
  • spolupráce s Úřadem práce Teplice
  • spolupráce s organizacemi, které se věnují kariérovému poradenství – PPP Teplice a další
 2. Péče o děti inkludované s navrženými PO
  • spolupráce s PPP Teplice, SPC Teplice a dalšími školskými poradenskými zařízeními, učiteli a zákonnými zástupci žáků
  • sledovat materiály k dané tématice, navštěvovat webináře, vzdělávat se v rámci DVPP, informace předávat ostatním učitelům
  • individuální pohovory s žáky, zákonnými zástupci žáků
  • poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a zákonným zástupcům
  • spolupráce při vypracování individuálních plánů pro inkludované žáky
  • aktualizace databáze inkludovaných žáků, kontrola šetření, koordinace práce na přípravě školních dotazníků a vyhodnocování PO
  • zpřístupnění PO ostatním pedagogickým pracovníkům
  • pomoc při nákupu pomůcek pro žáky s PO
 3. Kázeňské přestupky
  • spolupráce se zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli, ředitelkou školy a ostatními vyučujícími
  • sledovat udělená výchovná opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost
  • spolupracovat s PPP Teplice, OSPO Teplice, Policií ČR
  • spolupráce se Salesiánským střediskem Štěpána Trochty Teplice…
 4. Pomoc žákům nadaným a talentovaným
  • spolupráce se školským poradenským týmem a pověřeným pracovníkem
  • umožnit zapojení do soutěží (olympiády, vědomostní a sportovní soutěže)
  • sledovat jejich rozvoj v rámci vyučování
  • vyhledávání těchto žáků ve spolupráci s TU a AP a školskými poradenskými zařízeními

  Přílohy

  Přihlášky na střední školy

  Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

  Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře

  Mgr. Jana Lebrová
  ZŠ Novosedlice, příspěvková organizace
  Vrchoslavská 88, 41731 Novosedlice