Řád školní družiny

LOKALIZACE:

Novosedlice,ul. Drahenská č. 10
1. poschodí
2 oddělení, sociální zařízení, prostor pro šatnu

PROVOZ:

Pondělí – pátek : 6.00 – 16.00

Přihlášení žáků do ŠD a pravidla chodu v ŠD:

 1. Dítě přihlašují rodiče ( zákonný zástupce) řádně vyplněným zápisovým lístkem k pravidelné docházce : vedoucí vychovatelka Vlasta Kelichová, vychovatelka Jana Mráčková
 2. Děti si vychovatelky přebírají po skončení vyučování od tř. učitelky
 3. Děti přecházejí ze školy asi 300 m do budovy ŠD a ŠJ v ul. Drahenská
 4. Dítě si mohou rodiče vyzvednout po obědě do 13,00. Dále pak až v 15.00 – odchody v době odpoledního programu nás ruší,nemusíme se v tuto dobu nacházet v budově

VYZVEDÁVÁ OPRÁVNĚNÁ OSOBA UVEDENÁ V PŘIHLÁŠCE

 1. Každá změna o odchodu dítěte musí být písemnou formou
 2. Nelze uvolnit dítě na telefonickou žádost
 3. Dítě odchází ze ŠD s vědomím vychovatelky
 4. Nepřítomnost dítěte se zapíše do – Přehled výchovně vzděl.práce. Neomluvená absence vede k vyloučení dítěte ze ŠD,jako i hrubé porušení řádu ŠD a svévolné opuštění ŠD. Omluvení lze provézt telefonem:
  • do školy – 417 539 857
  • mobilní tel.do ŠD – 733 413 744
 5. Dítě před odchodem ze ŠD po sobě uklidí
 6. Není dovoleno nosit do ŠD cenné předměty,nebezpečné věci ani větší obnos peněz.Vychvatelky neručí za tyto věci.Mobilní tel. jen se souhlasem vychovatelky
 7. Dítě se chová ke všem ostatním osobám slušně,neničí věci – úmyslné poškození hradí rodiče
 8. Děti jsou seznámeni s řádem ŠD ihned po nástupu a dále pak v průběhu školního roku dle potřeby
 9. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16:00.Po této době budou vyzváni telefonicky vychovatelkou konající koncovou službu
 10. Poplatek za družinu činí 100,-kč měsíčně,lze platit u vedoucí jídelny při placení stravného
 11. V případě nezaplacení poplatku –
  1. písemné vyrozumnění ved. vychovatelkou
  2. dočasné přerušení docházky

 Vlasta Kelichová                                                       Mgr.Ilona Svobodová
ved. vychovatelka                                                            ředitelka školy