Výchovný poradce

Výchovné poradenství ZŠ Novosedlice,
příspěvková organizace Vrchoslavská 88, 41731 Novosedlice
Telefonní číslo školy: 417 539 857

výchovná poradkyně:
Mgr. Jana Lebrová
Jana.lebrova@zsnovosedlice.cz
Konzultační hodiny: St 8:00 – 13:00 hod.
Další konzultace je možné si domluvit telefonicky.

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 pro školní rok 2023/2024:

Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

 • termíny konání čtyřleté obory:
  1. termín čtvrtek 13. dubna 2023
  2. termín pátek 14. dubna 2023
  Střední škola žákům zašle nejpozději 14 dní před přijímacími pohovory dopis na doručovací adresu, kde bude upřesněno místo a termín konání přijímací zkoušky. Dopis je určen do vlastních rukou zákonnému zástupci žáka.
 • termíny konání: jednotné přijímací zkoušky pro osmileté obory gymnázií
  1. termín pondělí 17. dubna 2023
  2. termín úterý 18. dubna 2023
 • náhradní termíny konání:
 • náhradní termín středa 10. května 2023
 • náhradní termín čtvrtek 11. května 2023
 • Obory vzdělávání s talentovou zkouškou:
 • Termín pro podávání přihlášek je do 30. listopadu 2022.

Přijímací zkoušky - předměty:

matematika a její aplikace
český jazyk a literatura (připravuje společnost CERMAT, centrálně zadáváno)
Dále si školy mohou vypsat své vlastní požadavky na přijetí (školní přijímací zkoušky, pohovory, míra hodnocení vysvědčení…. – škola uvede na svých webových stránkách jako informace pro uchazeče – po 31.1.2023)
Termín podání přihlášky na SŠ: nejpozději 1. března 2023
( PLP – povinná lékařská prohlídka)

Průběh podání přihlášek na SŠ pro školní rok 2022/2023:

Během prosince 2022 žáci obdrží „Formulář přihlášky“ a výtisk Atlasu školství (formuláře slouží ke kontrole správnosti kontaktních údajů + oznámení středních škol a oborů, na které se žák chce přihlásit).

Kontaktní osobě na formuláři budou zaslány pozvánky k přijímacím zkouškám, popř. informace o nepřijetí žáka ke studiu.

U žáků šetřených PPP (žáků se SVP) bude na přihlášce uveden stupeň podpůrných opatření – je nutné mít platné DŠPZ, kde bude uvedeno, jak budou mít tito žáci upravené přijímací řízení – většinou navýšení časové dotace.

Předvyplněné formuláře ke kontrole údajů žáci odevzdají třídnímu učiteli nejpozději v lednu 2023.

Pokud žák neodevzdá předvyplněnou přihlášku třídnímu učiteli, nemůže mu třídní učitel zajistit, že bude mít vyplněné přihlášky připravené. V tomto případě si žák vyplnění přihlášky zajistí sám, včetně ověření klasifikace za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku na ředitelství ZŠ.

Odevzdání přihlášek k podpisu a potvrzení ředitelem ZŠ v koordinaci s TU dané deváté třídy v průběhu února 2023.

V průběhu měsíce února žák odevzdává přihlášku na SŠ a OU uvedené školy, zajistí si dle potřeby zdravotní potvrzení. Do 1. března (nejpozději).

Kritéria přijímacího řízení

Pro přijímací řízení stanoví ředitel SŠ kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Toto zveřejní na webových stránkách SŠ do 31. ledna 2023 pro 1. kolo přijímacího řízení.

Pozvánka k přijímacím zkouškám

Pozvánka je zasílána do vlastních rukou zákonného zástupce žáka nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky. I ze SŠ, která přijímací zkoušky nekoná, musí žákovi dojít informace, co se od něj očekává a jaké je jeho registrační číslo.

Každému uchazeči o studium je přiděleno registrační číslo, pod nímž najde výsledek přijímacího řízení. Toto číslo musí škola přidělit uchazeči nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka na SŠ

 1. maturitní obory
  Ředitel je povinen ukončit hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů poté, co škole bylo organizací CERMAT zpřístupněno hodnocení uchazečů (výsledky jednotného testování). CERMAT zpřístupní toto hodnocení nejpozději 28. dubna 2023.
 2. nematuritní obory
  Ředitel SŠ je povinen ukončit a zveřejnit hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po konání školní přijímací zkoušky.
 3. školy, které nekonají přijímací zkoušky
  Školy zveřejňují přijetí/nepřijetí uchazečů v době od 19. května do 21. května 2022.

Vyvěšení přehledu uchazečů bude v budově školy a na webu pouze pod jejich registračním číslem. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů zašle SŠ písemné rozhodnutí o nepřijetí žáka. Přijatým žákům nic nechodí.

Zápisový lístek

Slouží k potvrzení úmyslu žáka studovat na jedné konkrétní SŠ. Žák si vybere jednu školu, na kterou byl přijat, a zde lístek odevzdá.

 1. do 15. března 2023 ZŠ vydá zákonnému zástupci žáka jeden zápisový lístek – vydávají se do vlastních rukou ZZ, s podpisem převzetí ZZ a na základě prokázání totožnosti ZZ.
 2. Předpokládané termíny předávání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků do 15.3.2023.
 3. rodiče musí zápisový lístek doručit na vybranou SŠ do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáka

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o výsledku přijímacího řízení může podat zákonný zástupce žáka ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolává se prostřednictvím ředitele SŠ, který odvolání postupuje krajskému úřadu.

Odvolání by mělo obsahovat údaje o správním orgánu, jemuž je určeno, dále o odesílateli (jméno, příjmení, adresa) a uchazeči (jméno, příjmení, datum narození, adresa) a také údaje o škole a oboru, kam se žák hlásí (název školy, obor a kód vzdělávání), důvod o nepřijetí uvedený ředitelem SŠ a důvody odvolání.

Výchovný poradce – činnosti a kompetence:

 1. Volba povolání – kariérové poradenství
 2. Péče o děti inkludované s navrženým PO a vyhledávání
 3. Kázeňské přestupky – jednání se ZZ a s orgány péče o děti a mládež
 4. Pomoc žákům nadaným a talentovaným

 1. Volba povolání
  • zjišťovat profesní zájem žáků
  • seznámit žáky s možností volby povolání a s přípravou na přijímací pohovory
  • informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ a OU
  • spolupracovat se SŠ a OU – Sdílení učeben…
  • vyhodnotit přijímací řízení
  • spolupráce s Úřadem práce Teplice
  • spolupráce s organizacemi, které se věnují kariérovému poradenství – PPP Teplice a další
 2. Péče o děti inkludované s navrženými PO
  • spolupráce s PPP Teplice, SPC Teplice a dalšími školskými poradenskými zařízeními, učiteli a zákonnými zástupci žáků
  • sledovat materiály k dané tématice, navštěvovat webináře, vzdělávat se v rámci DVPP, informace předávat ostatním učitelům
  • individuální pohovory s žáky, zákonnými zástupci žáků
  • poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a zákonným zástupcům
  • spolupráce při vypracování individuálních plánů pro inkludované žáky
  • aktualizace databáze inkludovaných žáků, kontrola šetření, koordinace práce na přípravě školních dotazníků a vyhodnocování PO
  • zpřístupnění PO ostatním pedagogickým pracovníkům
  • pomoc při nákupu pomůcek pro žáky s PO
 3. Kázeňské přestupky
  • spolupráce se zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli, ředitelkou školy a ostatními vyučujícími
  • sledovat udělená výchovná opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost
  • spolupracovat s PPP Teplice, OSPO Teplice, Policií ČR
  • spolupráce se Salesiánským střediskem Štěpána Trochty Teplice…
 4. Pomoc žákům nadaným a talentovaným
  • spolupráce se školským poradenským týmem a pověřeným pracovníkem
  • umožnit zapojení do soutěží (olympiády, vědomostní a sportovní soutěže)
  • sledovat jejich rozvoj v rámci vyučování
  • vyhledávání těchto žáků ve spolupráci s TU a AP a školskými poradenskými zařízeními

  Mgr. Jana Lebrová
  ZŠ Novosedlice, příspěvková organizace
  Vrchoslavská 88, 41731 Novosedlice

  Profesní a kariérové poradenství

  Jestliže ještě někdo váhá s výběrem školy, může využít poradenství
  Zájmový dotazník, www.infoabsolvent.cz

  • zde najdete i informace k přijímacímu řízení
  • můžete si udělat i dotazník

  Úřad práce ČR

  Kde hledat školy, obory a profese, volná pracovní místa nebo informace k přijímacímu řízení?

  www.atlasskolstvi.cz
  • přehled všech středních škol v ČR
  • přehled nabízených oborů
  www.infoabsolvent.cz
  • přehled škol, oborů a profesí
  • profitest – zdarma
  • absolventi škol a trh práce
  www.msmt.cz, www.cermat.cz
  • informace k přijímacímu řízení
  • testy k přípravě i s řešením (někdy i s vysvětlením)
  www.mpsv.cz
  • přehled volných pracovních míst
  www.narodnikvalifikace.cz
  • přehled profesí a profesních kvalifikací
  www.nsp.cz
  • národní soustava povolání
  www.comdi.cz
  • pracovní a profesní diagnostika, testování

  V případě testování přes úřad práce je vyhodnocení zdarma.
  V případě soukromého testování se vyhodnocení platí.
  Kdo by se chtěl ještě zúčastnit testování na ÚP Teplice, zasílám jména pracovnic, na které se můžete obrátit s registrací a dotazy. Lépe telefonicky.

  Bc. Jana Prášková, kancelář 338. Telefon 950167434
  Veronika Šímová DiS, kancelář 338. Telefon 950167327

  V případě potřeby si domluvte i konzultaci ve škole, je možné poradit telefonicky i @ a na třídních schůzkách.
  Využívejte i korespondenci přes Bakaláře.

  Celková informace k přijímacímu řízení na SŠ

  Hezký den Jana Lebrová