Projektová činnost v  ZŠ Novosedlice

ZŠ Novosedlice s názvem Škola pro všechny… je svým uspořádáním škola rodinného typu. Mladý stabilní pedagogický sbor se umí profesionálně postarat o všechny žáky dle jejich potřeb. Talentovaní se v rámci společného vzdělávání učí s žáky, kteří potřebují podporu asistentů pedagoga, přípravné třídy se rozrůstají a o výborné výsledky žáků není nouze.

Žáci se vzdělávají ve vyučování i mimo výuku velkým množstvím třídních projektů, zaměřených na zdravý životní styl a přírodovědné předměty.

Úspěšně realizujeme dvouletý celoškolský projekt MŠMT OP VVV tzv. ŠABLONY. V prvním roce projektu šk.rok 2016/2017 se žáci 6. – 9. třídy setkávali se svými učiteli při vědomostních deskových hrách a 4.5.7. a 8. třída rozvíjela čtenářskou gramotnost v čtenářských klubech. Pravidelné doučování vybraných žáků všech tříd předešlo neúspěšnosti v obtížných předmětech. V rámci ŠABLON si pedagogové při vzájemných hospitacích ověřují nové metody výuky a formy práce (genetická metoda čtení, matematická metoda prof. Hejného apod.)

Projekt OP VVV umožnil nadstandartní vzdělávání pedagogů v rámci DVPP v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, výuky jazyků a inkluze. Školení celého pedagogického sboru na klíč přineslo nové teoretické, ale i praktické informace z oblasti společného vzdělávání (plán pedagogické podpory a práce s žáky v rámci podpůrných opatření).

Pro letošní rok jsme získali finanční podporu KÚ Ústeckého kraje 20 000,- Kč v oblasti prevence. Tímto jsme zahájili realizaci profesionálních preventivních programů na zlepšování klimatu jednotlivých tříd, vztahů mezi žáky a prevenci šikany.

KÚ Ústeckého kraje podpořil také naši mimoškolní činnost z Dotačního programu

VOLNÝ ČAS 2017 částkou 35 000,- Kč na celoroční činnost turistického kroužku ZŠ Novosedlice pod vedením kmenového pedagoga.

Za velký úspěch považujeme, že ZŠ Novosedlice opět vydala nástěnný výukový kalendář 2017 a naprosto ojedinělou dějepisnou učebnici s názvem 20. století. Učebnice vznikala v hodinách dějepisu a výtvarné výchovy po dobu tří let pod vedením Mgr. Martina Hona. Žáci od 6. do 9. třídy zpracovávali toto náročné dějepisné téma netradičním způsobem a odnesli si ze ZŠ nezapomenutelné zážitky na hodiny dějepisu s výborným učitelem.

V letošním roce přibyla k dějepisné učebnici desková hra s názvem 20. století na časové ose. Motto této originální hry je:

Chybovat a hrát si je lidské… a dětské. Žáci si při deskových hrách ověřují své znalosti na časové ose 20. století.

Krásný projekt také probíhá na naší škole každý rok v květnu „Den rodiny na Komáří vížce,“

kde se schází žáci, rodiče, pedagogové, bývalí žáci ZŠ, občané a zástupci obce Novosedlice, aby aktivně strávili společný čas a užili si tak rodinnou atmosféru naší školy.

Mgr. Ilona Svobodová
ředitelka ZŠ Novosedlice

ČTENÁŘSKÝ KLUB – šance stát se čtenářem

Projekt Čtenářský klub pro žáky ZŠ se na naší škole rozběhl v září loňského roku. Do projektu se zapojily vybrané třídy z I. a II. stupně. Čtenářské kluby jako volnočasová aktivita mají dětem ukázat radost z četby i v případě, že nemají kladný vztah ke čtení. V klubech se nejenom četlo, ale žáci zde prezentovali své knihy, pracovali s textem, vymýšleli své povídky nebo psali dopisy autorovi. Jedním z dílčích cílů čtenářského klubu bylo odbourat strach ze čtení, zlepšovat slovní vyjádření myšlenek a formulovat odpovědi. Děti překonávaly ostych mluvit před publikem o tom, co se jim při čtení líbilo nebo proč si vybraly právě onu knihu.

Navštívili jsme také obecní knihovnu, kde některé děti byly poprvé a nyní se scházíme s paní knihovnicí vždy jednou do měsíce. Podpora čtenářství je velmi důležitou a nedílnou součástí výuky a vzdělávání dětí. Probudit v dětech touhu číst je závazek na celý život.

Návštěva obecní knihovny – téma ČTYŘLÍSTEK
HANS CHRISTIAN ANDERSEN