Projekt Zlepšení infrastruktury 2018-2020

Závěrečná zpráva Základní školy Novosedlice, příspěvkové organizace k ukončení projektu Zlepšení infrastruktury v ZŠ Novosedlice pro výuku přírodních věd, IT a bezbariérovost, č.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012189

Ve čtvrtek 10. 9. 2020 proběhlo v Základní škole v Novosedlicích slavnostní otevření dlouho plánované a nově zrekonstruované učebny přírodovědných předmětů a informačních technologií. Za finančního přispění evropských dotací z Integrovaného operačního programu a Obce Novosedlice, a také Nadace ČEZ, realizovala škola v letech 2018 – 2020 rozsáhlý projekt nazvaný Zlepšení infrastruktury v ZŠ Novosedlice pro výuku přírodních věd, IT a bezbariérovost, č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012189.

Schodišťové plošiny
V roce 2018 škola nechala ve svých prostorech instalovat dvě menší schodišťové plošiny - jednu vedoucí ze dvora do přízemí a druhou z přízemí do tělocvičny. Obě byly hrazeny z dotace Nadace ČEZ. Po získání dotace IROP z evropských prostředků pak byla z přízemí do 2. patra pořízena další schodišťová plošina, aby se žáci s handicapem bez obtíží dostali do všech tříd, kde probíhá výuka. Tato plošina byla instalována na jaře 2020.

Úprava učebny pro výuku přírodních věd a IT
S cílem podpořit kvalitu získávaných vědomostí a kompetencí a jejich komplexního rozvoje u všech žáků školy, proběhly rozsáhlé úpravy v učebně přírodních věd a IT.
Z dotace IROP byla učebna stavebně upravena, aby mohla být instalována a zprovozněna, pořizovaná technika. Pořízena z této dotace byla také specializovaná digestoř pro výuku chemie a fyziky, 24 nových počítačů s kompletními systémy a dataprojektor a interaktivní tabule pro výuku IT a dalších předmětů, kde je možné IT techniku aktivně využívat.
Z prostředků obce, investovaných nad rámec dotace IROP, byly zakoupeny doplňky pro využívání IT techniky, nábytek a některé doprovodné rekonstrukční úpravy třídy. Tato investice byla učiněna proto, aby mohla škola spolu s pořizovaným technickým vybavením dokoupit lavice, stoly, a upravit třídu stavebně zcela kompletně, aby se pak v dalších letech do opravovaného prostoru již nemuselo zasahovat.
Úprava učebny byla dokončena v září 2020 a završena slavnostním otevřením za přítomnosti zástupců školy, obce a dalších milých hostů.

Kroužek IT
V návaznosti na nově zbudovanou učebnu byl v září také zahájen zcela nový kroužek IT, který umožňuje dětem vzdělávat se zábavnou formou v dovednostech práce s IT technikou i v rámci jejich zájmových aktivit.

Plánovaný rozpočet projektu
2.139.452 Kč, navýšený, díky finanční pomoci obce Novosedlice, o zhruba 740.000 Kč, tak pomohl naplnit všechny plánované cíle projektu, kterými bylo:

  • rozšíření a zkvalitnění dříve nevyhovujících podmínek pro výuku IT a přírodovědných předmětů a pro výuku jako takovou, které byly omezené bariérovostí a nedostatečným vybavením;
  • zajištění komplexního bezbariérového přístupu v prostorech školy
  • vybudování IT učebny pro rozšířenou výuku přírodovědných předmětů do funkční a moderní podoby odpovídající standardům moderní výuky;
  • zvýšení kvality výuky v IT a přírodovědných předmětech;
  • umožnění využití upravené učebny i pro mimoškolní aktivity dětí – v učebně nově probíhá kroužek IT

Všem donátorům – fondu IROP, Nadaci ČEZ a Obci Novosedlice, a partnerům, kterými jsou Obec Novosedlice a Spolek rodičů a přátel školy Základní škola Novosedlice, okres Teplice, z.s., ze srdce děkujeme za možnost realizace projektu, vedoucího ke zlepšení výuky, zvyšování kompetencí dovedností žáků, zkvalitnění materiálního a technického zařízení, a podporu konkurenceschopnosti našich žáků pro jejich další studium na středních školách a učebních oborech.

Mgr. Jana Hurdová
Ředitelka ZŠ Novosedlice
tel.: 417539857
jana.hurdova@zsnovosedlice.cz

Informace o projektu

Název projektu

Zlepšení infrastruktury v ZŠ Novosedlice pro výuku přírodních věd, IT a bezbariérovost
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012189

Realizátor - Základní škola Novosedlice, příspěvková organizace

Projekt podpořen v rámci - Integrovaný regionální operační program - 5.výzva MAS Cínovecko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání II.

Délka realizace - 1.12.2018 – 30.9.2020

Plánovaný rozpočet projektu – 2.139.452 Kč

Stručné shrnutí projektu
Předmětem projektu je vybudování schodišťových plošin pro zajištění bezbariérovosti školy, a úprava učebny IT a přírodních věd (přírodověda, zeměpis, fyzika, chemie) s cílem zlepšení výuky, zvyšování kompetencí dovedností žáků, zkvalitnění materiálního a technického zařízení, a podporu konkurenceschopnosti žáků pro další studium na středních školách a učebních oborech. Oporou projektu jsou partneři (obec, spolky), kteří se zapojí při realizaci a následném užívání upravených prostor.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do infrastruktury školy přispět k úspěchu v procesu zvyšování klíčových kompetencí žáků a zajištění bezbariérovosti školy.
Realizace investice umožní vytvoření prvku systému vedoucího jak k možnosti vzdělávání dětí imobilních a s dlouhodobými i krátkodobými zdravotními problémy, tak k podpoře kvality získávaných vědomostí a kompetencí a jejich komplexního rozvoje u všech žáků školy.
Jednotlivými dílčími cíli projektu tedy je:

  • rozšířit a zkvalitnit nevyhovující podmínky pro výuku IT a přírodovědných předmětů a pro výuku jako takovou, které jsou omezené bariérovostí a nedostatečným vybavením
  • zajistit komplexní bezbariérový přístup v rámci budovy školy instalací šikmé schodišťové plošiny z přízemí do dalších pater v návaznosti na již realizovanou plošinu do přízemí budovy
  • vybudovat IT učebnu pro rozšířenou výuku přírodovědných předmětů do funkční a moderní podoby odpovídající standardům moderní výuky
  • zvýšení kvality výuky v IT a přírodovědných předmětech
  • umožnit využití upravené učebny i pro mimoškolní aktivity dětí.

Jaká změny jsou v důsledku projektu očekávány
Vzhledem k předcházející bariérovosti školy jsme nemohli přijímat mezi žáky osobu na vozíku. Plošiny realizované na jaře 2019 sice umožňují lepší dostupnost přízemí a tělocvičny, avšak stále chybí bezbariérový přístup do dalších pater. Plánované rozšíření bezbariérového přístupu do dalších učeben tak nejen připraví školu na přijetí žáků se zdravotním handicapem, kteří naši školu kvůli její bariérovosti doposud neoslovovali, ale pomůže i žákům, kteří mají dočasné zdravotní znehybnění (po úraze, při nemoci), dále bude možné plošiny používat pro vynášení těžších břemen do pater, ale též například pro invalidní rodiče či seniory z rodin, kteří se obtížně pohybují a navštěvují akce školy, třídní schůzky a jednání s pedagogy.
Zlepší se úroveň vyučovaných předmětů přírodovědného zaměření popsáno ve studii proveditelnosti), žáci a pedagogové budou i v těchto předmětech moci využívat IT techniku, která významně rozšíří možnosti výuky a poskytne velký prostor pro kreativitu, aktivní práci s informacemi atd.
Pro výuku výpočetní techniky budou moci nově vybavenou učebnu využívat všichni žáci školy, výuka bude moci být individuálně cílená (1PC na 1 žáka) a budeme moci konečně otevřít IT kroužek, který by v nově vybavené učebně probíhal 2 hodiny týdně. Učebna by současně byla k dispozici jednomu z partnerů Spolku rodičů a přátel ZŠ Novosedlice, který by zde pořádal pro rodiče žáků odborné přednášky s možností prezentace dataprojektorem, řešením problematiky bezpečnosti internetu pro děti atd.

Aktivity projektu
Škola si nechala pro potřeby bezbariérovosti zpracovat návrh vybudování vnitřních plošin, aby umožnila přístup potřebným osobám do všech učeben školy. Vzhledem k nemožnosti vybudování výtahu, který by navíc neřešil přístup do tělocvičny, jsme zvolili variantu dvou až tří schodišťových plošin, které jsou finančně výhodnější a mohou se realizovat po etapách.
V roce 2018 se nám podařilo získat dotaci 500.000 Kč od Nadace ČEZ na dvě šikmé schodišťové plošiny. Díky této dotaci byla na jaře roku 2019 instalována šikmá schodišťová plošina umožňující bezbariérový přístup ze dvora školy (zde je možnost parkování) do zvýšeného přízemí budovy a také plošina vedoucí do tělocvičny v druhé části budovy. Současný projekt, počítající s využitím prostředků z IROP, tak navazuje na již realizovanou část našeho záměru a klade si za cíl zpřístupnit další patra budovy školy, v nichž se mimo jiné nachází i renovovaná učebna IT a přírodních věd.
Dále škola rozpracovala podobu a potřeby technického vybavení, zasíťování a úprav elektrických a dalších potřebných rozvodů v plánované renovované učebně. Práce tak budou zahrnovat zásahy do stěn třídy i do podlah, demontáž stávající a vybudování nové elektroinstalace a kabeláží. Učebna bude vybavena 24 kusy nových počítačů, zakoupen server, záložní zdroj a NAS server, E-beam, Interaktivní tabule a dataprojektor. V této učebně chceme umožnit výuku také přírodovědným předmětům, proto sem umístíme a zřídíme také přívody pro fyziku a chemii a instalujeme digestoř.

Etapy projektu
Realizační fáze 1 - Příprava, Instalace schodišťových plošin – 1.12.2018 – 30.4.2020
Tato fáze zahrnuje přípravnou fázi projektu a přípravu technických projektů plánovaných úprav a související projektové a inženýrské činnosti. Její součástí jsou náklady na studii proveditelnosti, výběr dodavatele schodišťových plošin, samotná instalace, revize.
Současně v této etapě budou připravována výběrová řízení a poptávky dalších prací a plánovaného vybavení pro následnou etapu projektu.

Realizační fáze 2 - Nákup vybavení a úpravy učebny přírodních věd a IT – 1.5. – 30.9.2020
Proběhne výběr z nabídek dodavatelů a následné pořízení vybavení učebny, součástí jsou i náklady na přípravu zadávacích a výběrových řízení.
Proběhne nabídka dodavatelů a rekonstrukce vybrané učebny, proběhne revizní řízení, publicita výsledků projektu a jejich využívání (rozšíření výuky, kroužek, atd.)

Partneři projektu
1.) Obec Novosedlice

Zástupci: Ing. Radoslav Bartůněk, Mgr. Štěpán Türb
→ partner projektu, coby vlastník objektu školy a současně zřizovatel příspěvkové organizace žadatele, bude součinný při potřebách investičních aktivit projektu; základem spolupráce je tzv. Smlouva o partnerství, kdy obec akci předfinancuje z rozpočtu obce Novosedlice

2.) Spolek rodičů a přátel školy Základní škola Novosedlice, okres Teplice, z.s.
Zástupce: Ing. Lenka Neckařová, předsedkyně
→ spolupráce při propagaci projektu, realizace aktivit pro rodiče žáků a veřejnost v nově upravených učebnách

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Hurdová
Ředitelka ZŠ Novosedlice
tel.: 417539857
jana.hurdova@zsnovosedlice.cz