Projekt Volný čas 2014

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

VýletTermín uskutečněníPočet žáků+doprovod
Doubravka21.1.201420+2
Obora Mstišov27.2.201420+2
Zoo Ústí nad Labem14.3.201420+2
Botanická zahrada15.4.201420+2
Skanzen Zubrnice2.5.201420+2
Soutěsky Hřensko9.5.201420+2
Klášter a hrad Osek5.6.201418+3
Zoopark Chomutov30.6.201420+2
Poznej Teplice a památky25.9.201420+2
Panská Skála28.10.201420+2
Větruše a Vaňovské vodopády31.10.201415+2
Zámecká zahrada Teplice25.11.201420+2

Projekt Volný čas Projekt Volný čas Projekt Volný čas
Projekt Volný čas Projekt Volný čas Projekt Volný čas
Projekt Volný čas Projekt Volný čas Projekt Volný čas
Projekt Volný čas Projekt Volný čas

Doubravka

Doubravská hora neboli Doubravka je osamělý znělcový vrch v Českém středohoří na okraji města Teplice, na jehož vrcholu stával opevněný hrad. Jeho zbytky jsou chráněny jako kulturní památka České republiky. Hrad začal budovat vnuk husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic Jan Illburk. a v roce 1483 stavbu ukončil. Roku 1488 se pánem hradu stal jeho syn Vilém, který roku 1507 požádal českého krále Vladislava II o propuštění hradu z panství hradu mosteckého. Do dědičného držení hrad získal i s vesnicemi Trnovany a Šanov, které jsou dnes součástí města. Jeho syn Volf z Vřesovic později získal statky v Krupce, Teplicích, Kyšperku a jiné, pod samotným hradem si založil oboru a obehnal ji zdí. Po jeho smrti roku 1569 byl majetek rozdělen mezi manželku, bratra a dcery, ti však brzy po vzájemných sporech o hrad přišli. Pak se zde vystřídala celá řada pánů, např. Vilém z Rožmitálu, císař Rudolf II., Lobkovicové.

Doubravka Doubravka Doubravka

Lesní obora Mstišov

Mstišovská obora patří jistě mezi nejmenší svého druhu, přitahuje však nebývalou pozornost turistů i návštěvníků z nejbližšího okolí, jednak díky příjemnému komornímu prostředí a především díky místní vyhlášené atrakci - volně pobíhajícím selátkům. Zoologické sbírky čítají ovce, několik druhů koz, muflony, srnce, divoká prasata a především pak několik druhů jelenů. Je možné pozorovat i tyto "obyčejné" živočichy s takové vzdálenosti jako v přírodě sotva. Jde sice jen o výběhy podél jedné cesty, nicméně výběhy tak obrovské, že většinou není vidět na konec. Zvířata jsou naštěstí naučená přijít jakmile spatří návštěvníka. Většina zvířat jde až do bezprostřední blízkosti, některá se nechají hladit, či krmit všudypřítomným listím, takže jde o zážitek především pro děti.

Lesní obora Mstišov Lesní obora Mstišov

Zoo Ústí nad Labem

Zoologická zahrada Ústí nad Labem je zoologická zahrada, umístěná na svahu Mariánské skály východně od centra města. Předchůdcem zahrady byla soukromá ptačí rezervace založená roku 1908

Zoo Ústí nad Labem Zoo Ústí nad Labem Zoo Ústí nad Labem
Zoo Ústí nad Labem

Botanická zahrada

Botanická zahrada Teplice je příspěvkovou organizací statutárního města Teplice. Leží na jihu města ve čtvrti Šanov v těsném sousedství Písečného vrchu a Janáčkových sadů. Z celkové rozlohy asi dvou hektarů je zhruba polovina věnována venkovní expozici, výstavní skleníky zaujímají plochu 2400 m². Zásobní skleníky o rozloze 1750 m² jsou veřejnosti nepřístupné.

Poslání Botanické zahrady

Botanické zahrady jsou kulturní instituce, jejichž cílem je vytváření a uchovávání vědecky dokumentovaných sbírek rostlin. Běžný návštěvník v nich však nachází nejen poučení, ale – a to je ve významném lázeňském městě zvláště důležité – i chvíle úniku z technického světa do kultivovaného a esteticky hodnotného prostředí. Nezanedbatelná je i funkce inspirační – zahrádkáři a pěstitelé pokojových rostlin totiž v zahradách nacházejí jak atraktivní nové či málo známé druhy a formy rostlin, tak i vzory k jejich využití.

Botanická zahrada Botanická zahrada Botanická zahrada
Botanická zahrada

Skanzen Zubrnice

Muzeum lidové architektury Zubrnice je nejmladším skanzenem v Čechách, a proto se stále ještě rozšiřuje. Jeho základem je stará historická vesnice v klínu kopců Českého středohoří. Je zpřístupněn komplex roubené zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými expozicemi, jsou prezentovány v několika objektech.

Skanzen Zubrnice Skanzen Zubrnice Skanzen Zubrnice

Soutěsky Hřensko

Divoká a Tichá soutěska leží na řece Kamenici u německých hranic u obce Hřensko nad Děčínem.

Do konce 19. století se po říčce Kamenici - Tichou (Edmundovou) a Divokou soutěskou splavovalo dříví. Uskutečnily se tady i četné pokusy plavby na vorech od Dolského mlýna po Hřensko. Vzhledem k tomu, že byly úspěšné, začal kníže Edmund Clary-Aldrigen upravovat soutěsky pro veřejnost. V roce 1890 byla Tichá (Edmunova) soutěska společně s nově postavenou restaurací slavnostně otevřena. O osm let později byla pro veřejnost otevřena i Divoká soutěska.

Tichá soutěska se nachází na dolním toku Kamenice nedaleko Hřenska. Údolí má 50 - 150 m strmé, místy až svislé skalní stěny. Některé skalní bloky jsou svaleny až na dno kaňonu. Vířením vody a písku vznikly v korytě obří hrnce a různé prohlubně. Díky inverzním pásmům se tady daří rostlinám typických pro vyšší polohu.

Divoká soutěska je výše proti proudu říčky Kamenice a navazuje na Tichou soutěsku u Mezního můstku. Oplývá podobnými přírodními krásami jako Tichá soutěska.

V soutěskách se provozuje převoz na lodičkách s humorným výkladem převozníka a spuštěním vodopádu. Edmundova soutěska je splavná v délce 990 m a Divoká soutěska v délce 490 m. Sezóna začíná každý rok v pátek před Velikonocemi a končí koncem října.

Přístup k soutěskám je z obce Hřensko po naučné stezce. Některé úseky soutěsek nejsou kvůli ochraně přírody přístupné veřejnosti.

Soutěsky Hřensko Soutěsky Hřensko Soutěsky Hřensko
Soutěsky Hřensko

Klášter a hrad Osek

V podhůří Krušných hor, nedaleko saské hranice, vznikl kolem roku 1206 klášter Osek. V době svého příchodu do Oseka měli cisterciáci za sebou již téměř šestileté období, kdy konvent žil v Mašťově na panství Milhoštů, kteří mnichy do Čech původně pozvali. Na panství v Oseku se jich ujal významný šlechtický rod Hrabišiců. Pod ochranou nového zakladatelského rodu začal osecký klášter rychle prosperovat. Jedním z jeho nejslavnějšíchobdobí se stala 30. léta 13 století. Tehdy stanul v čele kláštera opat Slavko, vnuk zakladatele oseckého kláštera.

Kamenný hrad Osek byl založen asi 2,5 km severozápadně od oseckého kláštera na skalnatém ostrohu, který rozštěpuje údolí s cestou, vklíněné od města Oseka do Krušných hor (mezi vrchy Špičákem a Stropníkem), na dvě užší části, jimiž směřovaly cesty dále do hor a k hranicím. Cesty sledují v začátku potoky, které obtékají z obou stran hradní ostroh a spojují se v údolí pod ním. Potok sloužil v minulosti pro pohon mlýnů a s největší pravděpodobností byl využíván i ve středověku. Hradní ostroh vybíhá do údolí ve směru SZ – JV poměrně úzkým skalním útvarem, který se v místě bývalé hájovny ztrácí, aby se asi po 45 m, poněkud východněji, znovu vztyčil více jak 20 m nad okolní terén, jako nejvyšší místo hradního areálu. Zde byla postavena jedna z dominant hradu, věžový palác. Místo, kde se úzký skalní útvar šíje ztrácí bylo předělem, oddělujícím hrad od okolního terénu.

Klášter a hrad Osek Klášter a hrad Osek Klášter a hrad Osek
Klášter a hrad Osek

Zoopark Chomutov

Zoopark je specializován na chov zvířat pocházejících z oblasti palearktu, zahrnující území Eurasie a severní Afriky. Pozorovat můžete více než 160 druhů zvířat o 1000 jedincích, mezi kterými je 14 ohrožených druhů zařazených do Evropských záchranných programů.

Zoopark Chomutov Zoopark Chomutov Zoopark Chomutov
Zoopark Chomutov

Poznej Teplice a památky

Teplice jsou posazeny do kotliny mezi Českým středohořím a masívem Krušných hor, nedaleko od hranic se SRN. Přes Krušné hory a České středohoří vedly odedávna důležité obchodní cesty spojující české kraje s okolními státy. Tyto obchodní cesty byly chráněny systémem strážních hradů, okolo kterých vznikala města. Teplice za svůj rozvoj tedy mohou vděčit několika okolnostem: obchodu, hornictví a léčivým pramenům. Rovněž významný byl i kolonizační postup církevních řádů, které v pohraničních oblastech počaly již ve 12. století stavět své kláštery (v případě Teplic benediktýnský klášter sv. Jana Křtitele). Teplice se proto mohou pochlubit množstvím zajímavých památek - zámek vznikl v 16.století na zbytcích staršího románského kláštera, zámecké náměstí se sochařským skvostem morového sloupu od Matyáše B. Brauna ze datuje do roku 1718, zámecký park v anglickém stylu pochází rovněž z 18. století, ...ve městě samotném se nachází několik významných kostelů a okolí Teplic nabízí ke shlédnutí další kláštery, kostely, zámečky apod.

Současné Teplice nabízejí návštěvníkům rekonstruovaný lázeňský komplex s celou řadou lázeňských domů, zrekonstruované Krušnohorské divadlo, nový plavecký areál se squashovými kurty, množství proslulých restaurací a kaváren... Neobvyklé výhledy z Doubravského vrchu, z Bořně, z Milešovky nebo z Komáří vížky se sedačkovou lanovkou patří k opravdovým zážitkům.

Poznej Teplice a památky Poznej Teplice a památky Poznej Teplice a památky

Panská skála

Panská skála u Kamenického Šenova je nejstarším chráněným geologickým útvarem v Čechách (chráněna od r. 1933). Jedná se o unikátní až 12 m vysoké čedičové sloupy pravidelného 5–6bokého tvaru, které tu odkryla těžba čediče v 19. stol. Čedičové sloupy svým seskupením připomínají píšťaly varhan, proto se také Panské skále přezdívá Kamenné varhany. Pod skálou je malé jezírko, které vzniklo v těžební jámě a je plněno dešťovou vodou.

Panská skála Panská skála Panská skála
Panská skála

Větruše a Vaňovské vodopády

Vaňovský vodopád na Podlešínském potoce je jednen z nejvyšších a také nejznámější vodopád Českého středohoří. Uvádí se výška 12 metrů. K vodopádu vede zelená turistická značka.

Větruše

- šibeniční vrch, dost strašidelný název pro místo kam míří mnoho výletníků z Ústí nad Labem. V současné době, je opět celý zrekonstruovaný areál s vyhlídkovou věží přístupný veřejnosti. K jeho znovu otevření došlo dne 15. 12. 2005. Areál se nachází se na výšině vypínající se nad středem města za řekou Bílinou. Původně sem staří kronikáři umísťovali hrad, ale pozdější výzkumy starých zbytků zdiva nalezených na Větruši spíše svědčí proto, že zde bývalo městské popraviště. Vyhlídková věž je 30 m vysoká, plošina je ve výšce 25 m.

Větruše a Vaňovské vodopády Větruše a Vaňovské vodopády Větruše a Vaňovské vodopády
Větruše a Vaňovské vodopády Větruše a Vaňovské vodopády Větruše a Vaňovské vodopády

Zámecká zahrada Teplice

byla založena koncem 16. století jako obora, později byla částečně přebudována na francouzský park a koncem 18. století bylo celé území přebudováno na anglický park. Dnes je zahrada chráněna nejen jako kulturní památka , ale i jako významný krajinný prvek s mnoha stoletými vzácnými stromy. Najdeme zde drobné stavby jako můstky, pavilony a sochy. Zahradu zdobí dva rybníky, horní rybník nás zve k návratu do dob dávno minulých romantickou projížďkou na loďce.

Zámecká zahrada Teplice Zámecká zahrada Teplice Zámecká zahrada Teplice
Zámecká zahrada Teplice Zámecká zahrada Teplice